Štruktúra spoločenstva

ADRESA SPOLOČENSTVA

ZMLaP p.s. Rudinka
Obecný Úrad Rudinka 118
023 31 Rudina

ÚDAJE SPOLOČENSTVA

IČO: 42347921
DIČ: 2023841963
IČ DPH: SK2023841963
podľa §4 SK NACE: 02100 Lesné hospodárstvo

PREDSEDA SPOLOČENSTVA

Ing. Ján Ďurec
predseda@urbar.rudinka.sk

Hospodárenie v pozemkovom spoločenstve a vlastníctvo je špecifické pre podielnikov, fyzické osoby. V praxi sa stretávame aj s pojmom urbariát alebo urbár, v zmysle platných právnych predpisov však ide o pozemkové spoločenstvo. Pod pojmom urbár rozumieme súbor pozemkov, ktoré sú v katastrálnom území jednej obce a sú v spoluvlastníctve urbárnikov, osôb, ktoré sú združené v pozemkovom spoločenstve. Urbárska pôda sa väčšinou nachádza v extraviláne a ide spravidla o pasienky a lesy, ktoré v minulosti slúžili obyvateľom dediny.

Podielnici si volia valné zhromaždenie, výbor, dozornú radu a iné orgány určené zmluvou o založení alebo stanovami. V prípade neplnenia si povinností je možné ich odvolať nadpolovičnou väčšinou. Ak na to nie je dostatok hlasov, môžu sa obrátiť na súd. Všetky kompetencie predstavenstva musia byť zakotvené v zmluve o založení alebo stanovách jednotlivých urbariátov. V stanovách sú charakterizované práva a povinnosti členov spoločenstva, vnútorná organizačná štruktúra, pôsobnosť jeho orgánov, zásady hospodárenia spoločenstva, prípadne ďalšie otázky, na ktorých sa členovia dohodli. Súčasťou zmluvy o založení je aj zoznam vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí zmluvu uzatvárajú.

Povinnosťou urbariátov je predložiť valnému zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou závierkou aj návrh na spôsob rozdelenia zisku. Prípadne spôsob úhrady straty. Je to vec dohody medzi členmi a predstavenstvom. Môžu sa však rozhodnúť, že tri roky nebudú vyplácať peniaze, ale investujú ich napríklad do novej lesnej cesty. Odsúhlasiť to musia všetci členovia. Podiely sa vyrátajú na základe výmeru a zisku. Napríklad, ak má podielnik v lese jednu stotinu, získa aj jednu stotinu z výnosu.

Výbor spoločenstva

Ing. Ján Ďurec

predseda výboru

Mária Bačová

člen výboru

Oľga Štefánková

člen výboru

Mária Kajsíková

člen výboru

Milan Svrček

člen výboru

Dozorná rada spoločenstva

Mgr. Vladimír Filip, PhD.

predseda dozornej rady

Viera Kravecová

člen dozornej rady

Mária Palfyová

člen dozornej rady