Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov, p .s. Rudinka oznamuje, že dňa 17.júla 2021 o 15:00 hod.  sa bude konať valné zhromaždenie v Kultúrnom dome Rudinka. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 14:30 do 15:00 hod.

Program:

  1. Otvorenie a voľba pracovných komisií
  2. Správa o činnosti výboru a plnení úloh PSOL
  3. Správa o finančnom hospodárení, RUZ, rozdelenie zisku
  4. Správa dozornej rady
  5. Diskusia
  6. Schválenie uznesenia, RUZ, rozdelenia zisku
  7. Záver
  8. Vyplatenie podielov zo zisku

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR  žiadame všetkých zúčastnených valného zhromaždenia,  aby pri vstupe do miestnosti mali prekryté horné dýchacie cesty /napr .rúško, šatka, šál./ a použili dezinfekciu na ruky.

V prípade, že zvážite neúčasť na valnom zhromaždení  z  dôvodu  čo  najväčšej ochrany pred šírením  ochorenia COVID – 19,  vlastník  sa môže nechať zastupovať inou osobou na základe splnomocnenia. Splnomocniť môžete aj niektorého z členov výboru. Podpísané splnomocnenie môžete poslať na  mail: urbar.rudinka@gmail.com , alebo jan.durec@centrum.sk.

Splnomocnenie nemusí byť úradne overené.

V prípade neúčasti podielnika na valnom zhromaždení z vyššie uvedených dôvodov a zaslaním splnomocnenia, bude dotyčnému zaslaná výplata podielov poštou alebo osobne.

Včasným zaslaním splnomocnenia  bude valné zhromaždenie uznášaniaschopné schváliť ročnú účtovnú uzávierku a vyplatenie podielov na zisku.

Vzhľadom na turbulentný vývoj  epidemiologickej situácie môže dôjsť k zmene termínu, alebo podmienok účastí na zhromaždení. Preto sledujte túto web stránku, kde v prípade zmien Vás budeme informovať.

V Rudinke, 25.6. 2021


Pozvánka-na-VZ-17.7.2021

Splnomocnenie-17.7.2021