Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov, p. s. Rudinka /ďalej ZMLaP/ oznamuje, že  dňa  9. apríla 2022 o 15,00 hod.  sa bude konať valné zhromaždenie v Kultúrnom dome Rudinka. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 14,30 do 15,00 hod.

Program:

  1. Otvorenie a voľba pracovných komisií
  2. Správa o činnosti výboru a plnení úloh PSoL
  3. Správa o finančnom hospodárení, RUZ, rozdelenie zisku
  4. Správa dozornej rady
  5. Diskusia
  6. Schválenie uznesenia, RUZ, rozdelenia zisku
  7. Záver
  8. Vyplatenie podielov zo zisku

Splnomocnenie nájdete prostredníctvom tohto odkazu.


S pozdravom administrácia webu www.urbar.rudinka.sk