Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov ,p .s. Rudinka oznamuje, že zvoláva na deň 16. marca
2024 o 15:00 hod zhromaždenie členov ZMLaP do Kultúrneho domu v Rudinke. Prezentácia
účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 14,30 do 15,00 hod.

Program:
1. Otvorenie a voľba pracovných komisií
2. Správa o činnosti výboru a plnení úloh PSOL
3. Správa o finančnom hospodárení, RUZ, rozdelenie zisku
4. Doplnenie zmluvy o založení spoločenstva
5. Správa dozornej rady
6. Diskusia
7. Schválenie uznesenia, RUZ, rozdelenia zisku
8. Záver
9. Vyplatenie podielov zo zisku, občerstvenie, voľná diskusia

Vlastník podielov sa môže nechať zastupovať na základe splnomocnenia.
Žiadame o maximálnu účasť, aby riadne zhromaždenie bolo uznášaniaschopné a aby mohla byť
schválená ročná uzávierka účtovníctva , vyplatené podiely.
Zároveň žiadame tých , ktorí sa nechajú zastupovať , aby spolu som splnomocnením poslali aj
„Súhlas so spracovaním osobných údajov“ , ktorý v zmysle zákona musíme mať založený, a jeho
pretlač je v prílohe. V !Súhlase…! vyplniť telefónne číslo a emailovú adresu.


Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka na zhromaždenie

Splnomocnenie

Súhlas