Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov ,p .s. Rudinka oznamuje, že zvoláva na deň 11. marca 2023 o 15,00 hod  zhromaždenie členov ZMLaP do Kultúrneho domu v Rudinke. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 14,30 do 15,00 hod.

Program:

  1. Otvorenie a voľba pracovných komisií
  2. Správa o činnosti výboru a plnení úloh PSOL
  3. Správa o finančnom hospodárení, RUZ, rozdelenie zisku
  4. Správa dozornej rady
  5. Voľba členov výboru a DR
  6. Diskusia
  7. Schválenie uznesenia, RUZ, rozdelenia zisku
  8. Záver
  9. Vyplatenie podielov zo zisku, občerstvenie, voľná diskusia

Vlastník podielov sa môže nechať zastupovať na základe splnomocnenia. V prípade neúčasti podielnika na zhromaždení a nedoručenia splnomocnenia bude dotyčnému zaslaná výplata podielov poštou, znížená o manipulačný poplatok 5 euro.

Žiadame o maximálnu účasť, aby riadne zhromaždenie bolo uznášaniaschopné a aby mohla byť schválená ročná uzávierka účtovníctva , vyplatené podiely a zvolené riadiace orgány združenia


Ing. Ján Ďurec, predseda  ZMLaP p.s.


Splnomocnenie na stiahnutie