Vec: Oznámenie o mieste a konaní  valného zhromaždenia

    Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov, p. s. Rudinka /ďalej ZMLaP/ oznamuje, že                dňa  9. apríla 2022 o 15,00 hod.  sa bude konať valné zhromaždenie v Kultúrnom dome Rudinka. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 14,30 do 15,00 hod.

Program:

  1. Otvorenie a voľba pracovných komisií
  2. Správa o činnosti výboru a plnení úloh PSoL
  3. Správa o finančnom hospodárení, RUZ, rozdelenie zisku
  4. Správa dozornej rady
  5. Diskusia
  6. Schválenie uznesenia, RUZ, rozdelenia zisku
  7. Záver
  8. Vyplatenie podielov zo zisku

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR  žiadame všetkých zúčastnených valného zhromaždenia,  aby pri vstupe do miestnosti mali prekryté horné dýchacie cesty  respirátorom a použili dezinfekciu na ruky.

V prípade, že zvážite neúčasť na valnom zhromaždení  z  dôvodu  čo  najväčšej ochrany pred šírením  ochorenia COVID – 19,  vlastník  sa môže nechať zastupovať inou osobou na základe splnomocnenia. Splnomocniť môžete aj niektorého z členov výboru. Podpísané splnomocnenie môžete poslať na  mail: urbar.rudinka@gmail.com , alebo jan.durec@centrum.sk.

Splnomocnenie nemusí byť úradne overené.

V prípade neúčasti podielnika na valnom zhromaždení z vyššie uvedených dôvodov a zaslaním splnomocnenia, bude dotyčnému zaslaná výplata podielov poštou alebo osobne.

Včasným zaslaním splnomocnenia  bude valné zhromaždenie uznášaniaschopné schváliť ročnú účtovnú uzávierku a vyplatenie podielov na zisku. 

 Vzhľadom na turbulentný vývoj  epidemiologickej situácie môže dôjsť k zmene termínu, alebo podmienok účastí na zhromaždení. Preto sledujte  web stránku   www.urbar.rudinka.sk , kde v prípade zmien Vás budeme informovať.

Poznámka :  V prípade, že Ste v minulom roku nadobudli vlastníctvo k pozemkom obhospodarovaných ZMLaP Rudinka, žiadame, aby Ste kópiu dokladu o nadobudnutí vlastníctva / dedičské rozhodnutie, kúpna zmluva, darovacia zmluva…/ doručili na výbor ZMLaP /osobne, poštou, mailom/

V Rudinke, 17.3.2022

  Ing. Ján Ďurec, predseda